X

این بخش وظیفه تهیه منابع کتابخانه ای شامل کتاب، نشریه، پایگاههای اطلاعاتی و.... را دارد.
انتخاب منابع خارجی  با تائید گروه آموزشی و اعلام نیاز آنها و با توجه به میزان بودجه و سهمیه اختصاصی صورت می گیرد.همچنین برای منابع داخلی با ارائه درخواست کتبی به این بخش که پس از بررسی توسط شورای انتخاب اعمال می گردد.
این بخش وظیف فراهم آوری زمینه جهت عضویت اعضای هیات علمی در مجامع علمی و تخصصی بین المللی دارد.