X

فراهم آوری و ارائه خدمات الکترونیکی در زمینه رشته های تحصیلی دانشگاه بر عهده این بخش میباشد که با برقراری ارتباط با پایگاه های اطلاعاتی به صورت پیوسته (Online) يا گسسته (Offline) در قالب لوح های فشرده از اهم وظایف این بخش میباشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پایگاهها و منابع الکترونیکی به پایگاه های اطلاعاتی در صفحه وب کتابخانه مراجعه فرمائید.
در بخش اطلاع رسانی علاوه بر خدمات اینترنتی از پایگاه های اطلاعاتی، بازیابی، گردآوری و اشاعه مقالات برای دانشجویان و اعضای هیات علمی از داخل کشور و در صورت امکان خارج از کشور در قالب قراردادها و تفاهم نامه هایی که با دانشگاه های دیگر دارد انجام می گیرد.همچنین این بخش وظیفه برگزاری کارگاه های آموزشی جهت آشنایی و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و نرم افزار کتابخانه ای را بر عهده دارد.